QHSE - Management System

 

Standarder og Sertifisering

Volstad Shipping AS opererer og er sertifisert i henhold til kravene satt i ISM, ISPS og MLC kodene. Våre styringssystem er også sertifisert etter standardene ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004

ISM koden (International Safety Management Code)

ISM koden er IMOs internasjonale standard for sikkerhetsstyringssystem på skip og flyttbare innretninger til sjøs.  Kodens formål er å ivareta sikkerhet til sjøs, hindre personskader eller tap av menneskeliv, unngå skade på miljøet, særlig det marine miljø, og på eiendom.  ISM sertifisering er obligatorisk for alle passasjerskip og alle skip over 500 BT og for rederier som opererer slike fartøy.

ISPS koden (International Ship and Port Facility Security Code)

ISPS koden er IMOs internasjonale standard som fastlegger minimums sikkerhetsarrangementer for skip, havner og statlige myndigheter med hensyn til pirat- og terrorberedskapstiltak og beredskap mot bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger. ISPS sertifisering er obligatorisk for passasjerskip, lasteskip over 500 BT, flyttbare innretninger til sjøs og for havner som betjener disse.  

MLC koden (Maritime Labour Convention 2006, Regulations and Code)

MLC koden er ILOs konvensjon/kode som setter standarden for arbeid- og levevilkår for de som har sitt virke om bord på skip. MLC sertifisering er obligatorisk for alle skip, uavhengig av tonnasje og hvorvidt det er offentlig eller privat eid, som normalt benyttes i kommersiell aktivitet

ISO 9001:2008

Dette innebærer at Volstad Shipping sitt styringssystem er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring. Sertifiseringen utføres av DNV og dokumenterer overfor blant annet våre kunder at de kan stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne levere tilfredsstillende kvalitet på det produktet som er blitt avtalt. ISO 9001:2008 er en styringsstandard for å redusere feil og det bidrar til at feil ikke gjentar seg, i tillegg til at det identifiserer mulige feil før selve feilen oppstår. En slik feilreduksjon gir fordeler i form av kostnadsbesparelser. Standarden krever at et selskap skal ha kvalitetsmålsetninger, og den er prosessorientert hvor løpende forbedringer og kundetilfredshet vektlegges. Den er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet.

ISO 14001:2004

Dette innebærer at Volstad Shipping sitt styringssystem er sertifisert etter standarden for god miljøledelse. Sertifiseringen er utført av DNV og dokumenterer overfor blant annet våre kunder at de kan stole på at vi aktivt jobber med å redusere bedriftens og tjenestenes miljøbelastning. Standarden krever at bedriften har utarbeidet miljømålsettinger og nødvendige ledelsessystem for å nå slike målsetninger. ISO 14001:2004 sertifiseringen fastsetter en god praksis for en ”føre var” politikk for vår bedrifts innvirkning på miljøet. Med et ISO 14001-sertifisert styringssystem forplikter Volstad Shipping seg i å gå lenger enn bare å forholde seg til gjelden miljøregelverk. 

Politikk for kvalitet, helse, sikkerhet og miljøvern

Volstad Shipping har gjennom sitt styringssystem innført en overordnet politikk for å ivareta kvalitet, helse, sikkerhet, miljøvern og sine medarbeidere. Alle ansatte i Volstad Shipping har forpliktet seg i å følge vår politikk.

Rederiets politikk er nedfelt i 6 dokumenter:

·         Helse og Sikkerhetspolitikk

·         Miljøvernpolitikk

·         Kvalitetspolitikk

·         Kunde og tredjepartspolitikk

·         HR og personalpolitikk

·         Rusmiddelpolitikk